Obchodné podmienky

Na stiahnutie


Rozpísané "Všeobecné obchodné podmienky pre fyzickú osobu" nájdete nižšie na tejto stránke pod sekciou "Všeobecné obchodné podmienky pre právnickú osobu"


 Všeobecné obchodné podmienky pre právnickú osobu

Platné od 01.06.2023

pre internetový obchod (eshop) www.csl.sk, ktorú prevádzkuje spoločnosť CSL s.r.o., Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava na predaj tovaru a služieb spoločnosti CSL s.r.o., Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecné dodacie podmienky vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka (ďalej len PODMIENKY) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou CSL s.r.o., Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava, IČO: 51484226, DIČ: 2120728082,  IČ DPH: SK2120728082, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka číslo: 127138/B ako predávajúcim a kupujúcim uvedeným a podpísaným  na objednávke v zmysle § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.2 PODMIENKY sú nedeliteľnou súčasťou každej objednávky. Vystavením a podpísaním objednávky kupujúci potvrdzuje bez výhrad svoj súhlas s týmito podmienkami. 

1.3 Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 1. PREDMET PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je dodávka kancelárskych potrieb (ďalej len „tovar"), záväzne objednaných kupujúcim v objednávke vrátanie všetkých jej príloh. 

 1. OBJEDNÁVKY NA TOVAR ASLUŽBY

 

3.1 Objednávky zaslané spoločnosti CSL s.r.o. musia byť zaslané iba písomnou formou využitím týchto komunikačných kanálov:

 1. a) Zadaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu csl.sk
 2. b) Elektronická pošta (e-mail na objednavky@csl.sk, ak nie je určená iná elektronická adresa predávajúcim)
 3. c) Papierová pošta (služby Slovenskej pošty resp. iného doručovateľa /kuriéra/) doručená na adresu CSLr.o., Hollého 18, 903 01, Senec

Každé iné doručenie objednávky (telefonickým hovorom, SMS - kou) musí byť následne doručené jedným z dvoch spôsobov uvedených v článku 3., ods. 3.1 a), b). Dátum doručenia objednávky je považovaný za dátum začatia vybavovania objednávky.

 

3.2 Objednávky zaslané spoločnosti CSL s.r.o. musia byť vyplnené vo všetkých častiach a musia obsahovať všetky detailné informácie umožňujúce správnu identifikáciu kupujúceho a  objednávaných produktov resp. služieb.

 

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:
a) dátum vystavenia objednávky,

 1. b) číslo objednávky,
 2. c) objednávací kód a popis tovaru podľa aktuálneho katalógu,
 3. d) množstvo objednávaného tovaru, kúpnu cenu jednotlivých komodít a celkovú kúpnu cenu objednaného tovaru,
 4. e) obchodné meno kupujúceho, jeho sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH/
 5. f) miesto dodania, spôsob dodania tovaru do miesta dodania,
 6. g) požadovaný termín plnenia a spôsob platby podľa článku 6., ods. 6.2 .

 

3.3 Každá objednávka zaslaná kupujúcim predávajúcemu musí byť považovaná za skutočnú zmluvu a bude zaväzovať CSL s.r.o. iba po písomnom/elektronickom potvrdení zo strany CSL s.r.o. Vykonané objednávky zo strany CSL s.r.o. musia byť považované za potvrdenie a prijatie objednávky.

 

3.4 Spoločnosť CSL s.r.o. je oprávnená neprijať objednávky, ktoré nie sú riadne vyplnené, alebo pokiaľ nie je považované, že správnym spôsobom reprezentujú produkty a pokiaľ majú rozpor s jedným, alebo viacerými bodmi týmito obchodnými podmienkami.

 

3.5 Pokiaľ CSL s.r.o. nedodá potvrdenú a akceptovanú objednávku (pokiaľ objednaný tovar nie je k dispozícii), bude o tomto predávajúci informovať kupujúceho v čo najkratšom možnom čase a vráti kupujúcemu peniaze už zaplatené za tovar a dodanie tejto objednávky do 30 dní od zaplatenia. V tomto prípade kupujúci nebude mať viac právo žiadať žiadnu inú náhradu.

 

 1. PNA CENA TOVARU A SLUŽIEB

4.1 Cena uvedená pri každom tovare a v cenníku potlače v platných katalógoch (ďalej len katalóg) nezahŕňa DPH. K cene bude pripočítaná sadzba DPH v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty. Cena je vždy uvádzaná v Eurách (€) a pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roka upravená zvlášť vydaným cenníkom, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru pre spísanú objednávku v daný deň. V prípade vydania cenníka ku katalógu sa potom kúpna cena tovaru riadi cenami a eventuálnymi podmienkami zavedenými v cenníku platnom ku dňu spísaniu objednávky. 

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri neočakávanom vývoji trhu alebo kurzu. Individuálne zľavy kupujúcim sú predmetom osobitnej dohody.

4.3 Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu. 

4.4 Cena tovaru nezahŕňa nutné náklady na balenie tovaru, ktoré budú vo výške 1 % z ceny tovaru (minimálne však 2,- €) účtované na faktúre zvlášť. 

4.5 Cena tovaru napájaného batériami nezahŕňa cenu batérií (pokiaľ v katalógu nie je uvedené inak) a je nutné ich objednať zvlášť. 

4.6 K cene tovaru sa pripočítava prirážka 20% pokiaľ nie je splnený min. finančný limit zákazky podľa článku 10., ods. 10.1. 

4.7 Mimoriadne zľavy z cenníkových cien má predávajúci právo určiť s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky predávajúceho.

 1. DODACIA LEHOTA

5.1 Podľa stavu skladových zásob je štandardná dodacia lehota od 24 hodín do 7 dní.

5.2 Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho. 

5.3 Kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť expresnú dodaciu lehotu. V tomto prípade potom kupujúci uhradí expresnú prirážku 30€ bez DPH. 

 1. DODACIE PODMIENKY

6.1 Kupujúci po dohode určí na objednávke zreteľne  z variant spôsobu dodania tovaru:

 1. osobné prevzatie podľa dohody s predávajúcim
 2. Predávajúci využije na prepravu tretiu osobu (kuriéra) - predávajúci zásielku zabezpečí a zabalí proti poškodeniu produktov a nesie plnú zodpovednosť za tovar v zásielke, až do podpísania prepravného listu klientom, kde je klient povinný pred podpísaním prepravného listu skontrolovať nepoškodenie zásielky.
 3. pošta s dobierkou (len po odsúhlasení predávajúcim)
 4. pošta bez dobierky (len po odsúhlasení predávajúcim)
 5. rozvoz ku kupujúcemu zabezpečí predávajúci (CSLr.o. - za zmluvný poplatok)  - klient potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom na dodacom liste alebo faktúry v mieste určenia (dohodnuté písomne v objednávke). Po podpísaní dodacieho listu alebo faktúry preberá na seba plnú zodpovednosť za správnosť a kompletnosť a nepoškodenie dodávky.
 6. Dopravu si zabezpečuje kupujúci – v prípade, že kupujúci bude organizovať a zaisťovať dodanie tovaru a služieb prostredníctvom vybraného dopravcu, ponesie vždy riziko a zodpovednosť za dodanie tovaru a služieb kupujúci. Konkrétne, kupujúci bude znášať zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie tovaru a služieb behom dopravy.

6.2 Miestom a časom plnenia predmetu zmluvy je u variant:

 1. a) 1 sídlo alebo dohodnuté miesto s kupujúcim
 2. b) 2 až 5 miesto a čas odovzdania tovaru prvému nezávislému autodopravcovi alebo pošte
 3. c) 6 miesto odovzdania tovaru kupujúcemu, alebo ním splnomocnenej tretej osobe

6.3 Pokiaľ nie je zjednané inak, platí kupujúci náklady na dopravu podľa variant článku 6., osd.6.1. takto:

 1. a) 2 až 5 priamo autodopravcovi
 2. b) 6 predávajúcemu formou zvláštnej položky vo faktúre

6.4 Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať.

6.5 Kupujúcemu sa odporúča doručený tovar prezrieť a skontrolovať dodané množstvo tovaru, sortiment, prípadne zjavné chyby tovaru. Prípadnú nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote do 24 hodín od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb. Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať. Písomný záznam o povahe škody je nevyhnutnou podmienkou prípadného reklamačného konania.

 1. VRÁTENIE TOVARU

Tovar možno bez udania dôvodu vrátiť za predpokladu, že nebol používaný a je zabalený v originálnom balení.

Lehoty pre vrátenie tovaru:

- kancelárske potreby do 2 dní

- kancelárska technika do 24 hodín od dňa prevzatia tovaru.

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

8.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadného dopravného, nákladov na balenie, ako aj eventuálnych prirážok a DPH. 

8.2 Po vzájomnej dohode sa v objednávke zvolí jedna z týchto variant spôsobu úhrad:

a.) faktúra po dodaní tovaru

b.) 100 % zálohová faktúra vrátene DPH predom

c.) x % zálohová faktúra predom (podľa dohody s predávajúcim)  + na faktúru

8.3 Pokiaľ kúpna cena objednaného tovaru bez DPH prekročí čiastku 200,- €, je možné zvoliť len varianty b) alebo c), ak sa písomne vopred nedohodnú obidve strany inak.

8.4 Pri variante a) vzniká predávajúcemu právo na fakturáciu dňom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo prvým verejným dopravcom. 

8.5 Splatnosť faktúry je do 7 dní odo dňa jej vystavenia ak nie je dohodnuté inak, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet predávajúceho. 

8.6 Predávajúci je oprávnený fakturovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť. 

8.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. 

8.8 Zadržanie platby, alebo krátenie platby z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak. 

8.9 V prípade zlej platobnej disciplíny kupujúceho si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť spôsob platby. U nových zákazníkov vyžaduje predávajúci platbu vopred zálohovou faktúrou.

 1. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 Pri variante a) podľa článku 8., ods. 8.2 sa zjednáva zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň meškania s úhradou faktúry a ak presiahne doba meškania 30 dní, zjednáva sa ďalšia zmluvná pokuta vo výške 10% z dlžnej čiastky za každých ďalších započatých 30 dní. 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom. 

10.2 Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením prehlásenia sa zmluva ruší. 

10.3 V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy (s výnimkou prípadu podľa čl. 9.5) sa kupujúci zaväzuje  uhradiť v prospech predávajúceho odstupné vo výške 40% z dohodnutej kúpnej ceny dodávky, a to najneskôr do 10 dní po zrušení zmluvy. 

10.4 V prípade odstúpenia predávajúceho od zmluvy z dôvodu hrubého porušenia zmluvy kupujúcim sa kupujúci zaväzuje vrátiť predávajúcemu všetok odobratý a pritom neuhradený tovar a ďalej uhradiť v prospech predávajúceho storno poplatok vo výške 40%  kúpnej ceny neuhradeného tovaru. 

10.5 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie, alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci, alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote požadovanej kupujúcim na trhu dostupný alebo aktuálne na sklade. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať formou oznámenia v dodacom liste, alebo faktúre čiastočného plnenia dodávky o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu event. škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa to za odstúpenie kupujúceho od zmluvy a predávajúci automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje tieto nevydané položky tovaru zo zákazky. 

 1. INÉ USTANOVENIA

11.1 Minimálna hodnota objednaného tovaru a služieb pre prijatie zákazky je 50,- € bez DPH. 

11.2 Okamžikom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo jeho odovzdaním prvému verejnému dopravcovi prechádza riziko straty, zničenia, alebo poškodenia tovaru z predávajúceho na kupujúceho. 

11.3 Pre uplatnenie zodpovednosti za chyby sú pre zmluvné strany záväzné ustanovenia § 422 a obchodného zákonníka. 

11.4 Zjavné chyby musia byť kupujúcim písomne oznámené v súlade s náležitosťami podľa reklamačného poriadku predávajúceho a to najneskôr do 2 dní po doručení tovaru a skryté chyby najneskôr do 6 mesiacov. Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar fakturovaný. 

11.5 Predávajúci je povinný uznané chyby odstrániť opravou, náhradným plnením, dobropisom, alebo iným dohodnutým spôsobom najneskôr do 2 mesiacov po obdržaní reklamácie. Ďalšie nároky, hlavne nároky na náhradu nepriamych a následných škôd, sú zo zodpovednosti za chyby vylúčené. 

11.6 Množstvové rozdiely zistené kupujúcim mimo priestory predávajúceho musia byť pre uznanie doložené svedectvom tretej nezávislej osoby. 

11.7 Nezaplatenie ceny za dodaný tovar v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy. 

11.8 Kupujúci, ktorý požiada o zasielanie aktuálnych ponúk elektronickou poštou spoločnosť CSL s.r.o., dáva automaticky súhlas k zasielaniu aktuálnych obchodných ponúk na ním zadanú elektronickú adresu. V prípade, že o tieto obchodné ponuky nemá záujem, môže po prijatí ponuky spätne odpísať na elektronickú adresu „Nemám záujem o zasielanie ponúk“, čím sa elektronická adresa vymaže zo zoznamu adresátov pre zasielanie obchodných ponúk.

11.9 Kupujúci schválením objednávky tovaru a služieb dáva Predávajúcemu zároveň súhlas s vyhotovením faktúry.

 1. RUKA, REKLAMÁCIE A SERVIS

12.1 Záručná doba je 12 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou a predlžuje sa o dobu odstraňovania chýb alebo výmeny tovaru. 

12.2 Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

12.3 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naňho záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

12.4 Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

12.5 Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

12.6 Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, prípadne ak sa jedná o nadrozmerný tovar kuriérskou službou, na našu adresu sídla, pokiaľ predávajúci neurčí inak a to na: 
CSL s.r.o., Hollého 18, 903 01, Senec

12.7 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

12.8 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

12.9 Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru s príslušenstvom spolu s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s vyplneným reklamačným protokolom. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.

12.10 Reklamácie tonerových, atramentových kaziet a tlačových pások

a). Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety.

b). Reklamované kazety kupujúci zasiela tak, aby sa cestou nemohli ešte viac poškodiť, popr. vytiecť. V prípade, že kazeta obsahuje menej ako 90 percent obsahu, reklamácia nemôže byť uznaná.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

 1. a) Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
 2. b) Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
 3. c) V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. a) Pošlite e-mail na našu elektronickú adresu reklamacie@csl.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, katalógové číslo, číslo faktúry a popis závady.
 2. b) Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.
 3. c) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady a kópiou faktúry. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

Vo vlastnom záujme, pre urýchlenie reklamácie, prosíme zasielajte reklamované produkty na adresu, ktorá Vám bude zaslaná emailom.

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 2. a) k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 3. b) vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 4. c) všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 5. d) získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali
 6. e) môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie objednávok resp. našej e-mailovej komunikácie a to e-mailom, písomne alebo osobne

13.1 Prevádzkovateľ internetovej stránky www.csl.sk je spoločnosť

Obchodné meno: CSL s.r.o.

Sídlo: Antolská 3936/6

851 07 Bratislava

Slovenská Republika

IČO: 51484226

DIČ: 2120728082

IČ DPH: SK2120728082

 

 1. prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom zaslaných objednávok prostredníctvom internetovej stránky csl.sk

13.2 Účel spracúvania osobných údajov

 1. účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie daňového dokladu – faktúry v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 2. účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 3. účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníka
 4. účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty

13.3 Zoznam spracúvaných osobných údajov

 1. a) prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje, fakturačné údaje, údaje na doručenie
 2. b) kontaktnými údajmi sú telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 3. c) fakturačnými údajmi sú meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, názov spoločnosti, adresa spoločnosti a identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo
 4. d) údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, telefónne číslo

 

13.4 Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 1. a) prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednávkou očakáva. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku od zákazníka. Na základe tejto skutočnosti je zákazník povinný poskytnúť všetky potrebné údaje pri realizovaní objednávky
 2. b) prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej resp. inej odplatnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby
 3. c) zákazník poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej resp. inej odplatnej zmluvy a ďalšej komunikácie. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť
 4. d) prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

13.5 Zverejnenie údajov

 1. a) prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov, právnických a fyzických osôb nezverejňuje

13.6 Podmienky spracúvania

 1. a) prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 2. b) prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR
 3. c) prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

13.7 Práva a povinnosti dotknutej osoby

 1. a) zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
 2. b) dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa
 3. c) dotknutá osoba disponuje právami podľa § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ktorých ju prevádzkovateľ poučil

 

13.8 Poučenie o právach dotknutej osoby

 

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
 2. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 3. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 4. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 5. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 7. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 8. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 9. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 10. Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) ZoOOÚ možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 11. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
 12. a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 13. b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 pí d) ZoOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 14. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 pí d) ZoOOÚ na účely priameho marketingu.
 15. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZoOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 16. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 ZoOOÚ. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 17. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 18. a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 19. b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 20. c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 21. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 22. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 23. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa ZoOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.
 24. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 ZoOOÚ vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
 25. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) ZoOOÚ vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 26. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa § 29 ods. 1 a 2 ZoOOÚ najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 27. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 ZoOOÚ prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

13.9 Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov s poskytnutím a spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosti CSL s.r.o., so sídlom Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava, IČO: 51484226 s ich poskytovaním tretej strane a to poštovému podniku alebo kuriérskej spoločnosti.

Zároveň prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

 1. VEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 V prípadoch neupravených týmito PODMIENKAMI sa tento zmluvný vzťah bude riadiť obchodným zákonníkom a v prípade sporu bude rozhodovať miestne príslušný súd v obvode, ktorého sa nachádza sídlo predávajúceho. 

14.2 Spoločnosť je platcom DPH.


Všeobecné obchodné podmienky pre fyzickú osobu

01.06.2023

pre internetový obchod (eshop) www.csl.sk, ktorú prevádzkuje spoločnosť CSL s.r.o., Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava na predaj tovaru a služieb spoločnosti CSL s.r.o., Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Pokiaľ neboli dohodnuté podmienky iné, upravujú tieto všeobecné dodacie podmienky vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka (ďalej len PODMIENKY) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou CSL s.r.o., Antolská 3936/6, 851 07, IČO: 51484226, DIČ: 2120728082,  IČ DPH: SK2120728082, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka číslo: 127138/B ako predávajúcim a kupujúcim uvedeným a podpísaným na objednávke.

1.2 Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba, ktorá sa pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (spotrebiteľ). Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ.

1.2 VOP sú nedeliteľnou súčasťou každej objednávky.

1.3 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava.

 1. PREDMET PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je dodávka kancelárskych potrieb (ďalej len „tovar"), záväzne objednaných kupujúcim v objednávke vrátanie všetkých jej príloh. 

 1. OBJEDNÁVKY NA TOVAR ASLUŽBY

 

3.1 Objednávky zaslané spoločnosti CSL s.r.o. musia byť zaslané iba písomnou formou využitím týchto komunikačných kanálov:

 1. a) Zadaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu csl.sk
 2. b) Elektronická pošta (e-mail na objednavky@csl.sk, ak nie je určená iná elektronická adresa predávajúcim)
 3. c) Papierová pošta (služby Slovenskej pošty resp. iného doručovateľa /kuriéra/) doručená na adresu CSLr.o., Hollého 18, 903 01, Senec.

 

Každé iné doručenie objednávky (telefonickým hovorom, SMS - kou) musí byť následne doručené jedným z dvoch spôsobov uvedených v článku 3., ods. 3.1 a), b). Dátum doručenia objednávky je považovaný za dátum začatia vybavovania objednávky.

 

3.2 Objednávky zaslané spoločnosti CSL s. r. o. musia byť vyplnené vo všetkých častiach a musia obsahovať všetky detailné informácie umožňujúce správnu identifikáciu kupujúceho a  objednávaných produktov resp. služieb.

 

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:


 1. a) dátum vystavenia objednávky,
 2. b) číslo objednávky,
 3. c) objednávací kód a popis tovaru podľa aktuálneho katalógu,
 4. d) množstvo objednávaného tovaru, kúpnu cenu jednotlivých komodít a celkovú kúpnu cenu objednaného tovaru,
 5. e) meno kupujúceho/kupujúcej, jeho/jej adresu, kontakt
 6. f) miesto dodania, spôsob dodania tovaru do miesta dodania,
 7. g) požadovaný termín plnenia a spôsob platby podľa článku 6., ods. 6.2 .

 

3.3 Každá objednávka zaslaná kupujúcim predávajúcemu musí byť považovaná za skutočnú zmluvu a bude zaväzovať CSL s.r.o. iba po písomnom/elektronickom potvrdení zo strany CSL s.r.o. Vykonané objednávky zo strany CSL s.r.o. musia byť považované za potvrdenie a prijatie objednávky.

 

3.4 Spoločnosť CSL s.r.o. je oprávnená neprijať objednávky, ktoré nie sú riadne vyplnené, alebo pokiaľ nie je považované, že správnym spôsobom reprezentujú produkty a pokiaľ majú rozpor s jedným, alebo viacerými bodmi týmito obchodnými podmienkami.

 

3.5 Pokiaľ CSL s.r.o. nedodá potvrdenú a akceptovanú objednávku (pokiaľ objednaný tovar nie je k dispozícii), bude o tomto predávajúci informovať kupujúceho v čo najkratšom možnom čase a vráti kupujúcemu peniaze už zaplatené za tovar a dodanie tejto objednávky do 30 dní od zaplatenia. V tomto prípade kupujúci nebude mať viac právo žiadať žiadnu inú náhradu.

 

 1. PNA CENA TOVARU A SLUŽIEB

4.1 Cena uvedená pri každom tovare a v cenníku potlače v platných katalógoch (ďalej len katalóg) zahŕňa DPH. Cena je vždy uvádzaná v Eurách (€) a pokiaľ nie je písomne dohodnutá iná cena, alebo pokiaľ nie je v priebehu roka upravená zvlášť vydaným cenníkom, predstavuje platnú kúpnu cenu tovaru a potlače pre spísanú objednávku v daný deň. V prípade vydania cenníka ku katalógu sa potom kúpna cena tovaru a potlače riadi cenami a eventuálnymi podmienkami zavedenými v cenníku platnom ku dňu spísaniu objednávky. 

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pri neočakávanom vývoji trhu alebo kurzu. Individuálne zľavy kupujúcim sú predmetom osobitnej dohody.

4.3 Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu. 

4.4 Cena tovaru napájaného batériami nezahŕňa cenu batérií (pokiaľ v katalógu nie je uvedené inak) a je nutné ich objednať zvlášť. 

4.5 Mimoriadne zľavy z cenníkových cien má predávajúci právo určiť s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky predávajúceho.

 1. DODACIA LEHOTA

5.1 Podľa stavu skladových zásob je štandardná dodacia lehota od 24 hodín do 7 dní.

5.2 Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho. 

5.3 Kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť expresnú dodaciu lehotu. V tomto prípade potom kupujúci uhradí expresnú prirážku 30€ s DPH. 

 1. DODACIE PODMIENKY

6.1 Kupujúci po dohode určí na objednávke zreteľne  z variant spôsobu dodania tovaru:

 1. osobné prevzatie podľa dohody s predávajúcim
 2. Predávajúci využije na prepravu tretiu osobu (kuriéra) - predávajúci zásielku zabezpečí a zabalí proti poškodeniu produktov a nesie plnú zodpovednosť za tovar v zásielke, až do podpísania prepravného listu klientom, kde je klient povinný pred podpísaním prepravného listu skontrolovať nepoškodenie zásielky.
 3. pošta s dobierkou (len po odsúhlasení predávajúcim)
 4. pošta bez dobierky (len po odsúhlasení predávajúcim)
 5. rozvoz ku kupujúcemu zabezpečí predávajúci (CSL s.r.o. - za zmluvný poplatok)  - klient potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom na dodacom liste alebo faktúry v mieste určenia(dohodnuté písomne v objednávke). Po podpísaní dodacieho listu alebo faktúry preberá na seba plnú zodpovednosť za správnosť a kompletnosť a nepoškodenie dodávky.
 6. Dopravu si zabezpečuje kupujúci – v prípade, že kupujúci bude organizovať a zaisťovať dodanie tovaru a služieb prostredníctvom vybraného dopravcu, ponesie vždy riziko a zodpovednosť za dodanie tovaru a služieb kupujúci. Konkrétne, kupujúci bude znášať zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie tovaru a služieb behom dopravy.

6.2 Miestom a časom plnenia predmetu zmluvy je u variant:

 1. a) 1 sídlo alebo dohodnuté miesto s kupujúcim
 2. b) 2 až 5 miesto a čas odovzdania tovaru prvému nezávislému autodopravcovi alebo pošte
 3. c) 6 miesto odovzdania tovaru kupujúcemu, alebo ním splnomocnenej tretej osobe

6.3 Pokiaľ nie je zjednané inak, platí kupujúci náklady na dopravu podľa variant článku 6., osd.6.1. takto:

 1. a) 2 až 5 priamo autodopravcovi
 2. b) 6 predávajúcemu formou zvláštnej položky vo faktúre

6.4 Predávajúci je oprávnený plniť predmet zmluvy aj čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné plnenie predmetu zmluvy prevziať.

6.5 Kupujúcemu sa odporúča doručený tovar prezrieť a skontrolovať dodané množstvo tovaru, sortiment, prípadne zjavné chyby tovaru. Prípadnú nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote do 24 hodín od prevzatia tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb. Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať. Písomný záznam o povahe škody je nevyhnutnou podmienkou prípadného reklamačného konania.

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadného dopravného.

7.2 Po vzájomnej dohode sa v objednávke zvolí jedna z týchto variant spôsobu úhrad:

a.) faktúra po dodaní tovaru

b.) 100 % zálohová faktúra vrátene DPH predom

c.) x % zálohová faktúra predom (podľa dohody s predávajúcim)  + na faktúru

7.3 Pokiaľ kúpna cena objednaného tovaru prekročí čiastku 100,- €, je možné zvoliť len varianty b) alebo c), ak sa písomne vopred nedohodnú obidve strany inak.

7.4 Pri variante a) vzniká predávajúcemu právo na fakturáciu dňom prevzatia tovaru kupujúcim, alebo prvým verejným dopravcom. 

7.5 Splatnosť faktúry je do 7 dní odo dňa jej vystavenia ak nie je dohodnuté inak, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet predávajúceho. 

7.6 Predávajúci je oprávnený fakturovať aj čiastočné plnenie predmetu zmluvy a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť. 

7.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar až dňom zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške. 

7.8 Zadržanie platby, alebo krátenie platby z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak. 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom za prevzatie tovaru sa považuje okamih, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetok objednaný tovar, alebo:

 • okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak bol tovar objednaný v rámci jednej objednávky dodávaný oddelene;
 • okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak bol dodávaný tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov.

8.2 Ustanovením bodu 8.1 tohto článku nie je dotknuté právo kupujúceho od zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.3 Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť u predávajúceho písomne, prípadne prostredníctvom formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo odstúpenie od zmluvy odoslané predávajúcemu v posledný deň lehoty podľa bodu 8.1 tohto článku.

8.4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, pričom náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša v plnom rozsahu kupujúci, vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

8.5 Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť, ak kupujúci mešká s úhradou zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených občianskym zákonníkom. 

8.6 Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné. Doručením prehlásenia sa zmluva ruší. 

8.7 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie, alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci, alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote požadovanej kupujúcim na trhu dostupný. Predávajúci v takomto prípade bude kupujúceho informovať formou oznámenia v dodacom liste, alebo faktúre čiastočného plnenia dodávky o náhradnom predĺženom termíne plnenia, alebo o nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu eventuálnej škody. Súhlas s týmto náhradným termínom plnenia potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne a to v lehote vyznačenej na oznámení predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa to za odstúpenie kupujúceho od zmluvy a predávajúci automaticky už bez ďalšej výzvy stornuje tieto nevydané položky tovaru zo zákazky. 

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK

9.1 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. O takejto situácii nás prosím okamžite informujte emailom na reklamacie@csl.sk,

9.2 Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

9.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.4 Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

9.5 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

9.6  Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 9.2. až 9.3 týchto VOP) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 9.4 až 9.5 týchto VOP) tak, že umiestnil tieto VOP na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

9.7 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

9.8 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 9 týchto VOP. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto VOP na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci si ich mal možnosť v čase pred odoslaním objednávky prečítať.

9.9 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.10 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

9.11 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho (poštou na CSL s.r.o., Hollého 18, 903 01, Senec) a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 9.1. až 9.5. týchto VOP (ďalej len "Oznámenie o uplatnení reklamácie"). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len "určená osoba"). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

9.12 Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 1. a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 2. b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe alebo doručenie fotodokumentácie, ak predávajúci potvrdí, že takáto fotodokumentácia je na začatie reklamačného konania dostačujúca

9.13 Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 9.12 písm. a) týchto VOP povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.

9.14 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

9.15 Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

9.16 Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

9.17 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.18 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. a) ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúceho v súlade s bodom 9.8 týchto VOP neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať, len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim,
 2. b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 3. c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 4. d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 5. e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 6. f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 7. g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 8. h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 9. i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 10. j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

9.19 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

9.20 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

9.21 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9.22 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 9.14. týchto VOP.

9.23 Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 9.1 týchto VOP skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

9.24 Ustanovenia čl. 9 týchto VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

9.25 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

 1. INÉ USTANOVENIA

10.1  Ak dohodne kupujúci v zmluve potlač tovaru, je povinný dodať podklady pre tlač v mierke min. 3:1 v kontrastom čiernobielom prevedení a zreteľne v prílohe ku zmluve popísať umiestenie a farbu potlače. Ak nesplní tieto povinnosti, zbavuje predávajúceho zodpovednosti za kvalitu potlače a kupujúci nemá právo žiadať bezúplatnú opravu ani odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu. 

10.2 Nezaplatenie ceny za dodaný tovar v lehote 30 dní po uplynutí splatnosti sa považuje za hrubé porušenie zmluvy. 

10.3 Predávajúci ručí za dodaný tovar k potlači do výšky dohodnutej ceny potlače. Ak kupujúci žiada ručenie do výšky celkovej ceny dodaného tovaru, musí si pri spísaní objednávky dohodnúť poistenie. (Cena poistenia je 5% danej hodnoty tovaru.) 

10.4 Kupujúci, ktorý požiada o zasielanie aktuálnych ponúk elektronickou poštou spoločnosť CSL s.r.o., dáva automaticky súhlas k zasielaniu aktuálnych obchodných ponúk na ním zadanú elektronickú adresu. V prípade, že o tieto obchodné ponuky nemá záujem, môže po prijatí ponuky spätne odpísať na elektronickú adresu „Nemám záujem o zasielanie ponúk“, čím sa elektronická adresa vymaže zo zoznamu adresátov pre zasielanie obchodných ponúk.

10.5 Kupujúci schválením objednávky tovaru a služieb dáva Predávajúcemu zároveň súhlas s vyhotovením faktúry.

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

11.1 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

11.2 V prípade, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho o nápravu podľa bodu 10.1 tohto článku odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

11.3 Na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia pokiaľ ide o tovar, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pokiaľ ide o zmluvy o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku alebo iná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejnenom na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/).

11.4 Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty podľa bodu 10.3 tohto článku, má kupujúci právo voľby, na ktorý zo subjektov sa obráti so svojim návrhom.

11.5 Kupujúci je oprávnený využiť na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 2. a) k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 3. b) vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 4. c) všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 5. d) získavame od vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu na základe ktorého ste nás kontaktovali
 6. e) môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie objednávok resp. našej e-mailovej komunikácie a to e-mailom, písomne alebo osobne

12.1 Prevádzkovateľ internetovej stránky www.csl.sk je spoločnosť

Obchodné meno: CSL s.r.o.

Sídlo: Antolská 3936/6

851 07 Bratislava

Slovenská Republika

IČO: 51484226

DIČ: 2120728082

IČ DPH: SK2120728082

 1. prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom zaslaných objednávok prostredníctvom internetovej stránky csl.sk

12.2 Účel spracúvania osobných údajov

 1. účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie daňového dokladu – faktúry v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 2. účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 3. účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníka
 4. účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty

12.3 Zoznam spracúvaných osobných údajov

 1. a) prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje, fakturačné údaje, údaje na doručenie
 2. b) kontaktnými údajmi sú telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 3. c) fakturačnými údajmi sú meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, názov spoločnosti, adresa spoločnosti a identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo
 4. d) údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, telefónne číslo

 

12.4 Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 1. a) prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednávkou očakáva. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku od zákazníka. Na základe tejto skutočnosti je zákazník povinný poskytnúť všetky potrebné údaje pri realizovaní objednávky
 2. b) prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej resp. inej odplatnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby
 3. c) zákazník poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej resp. inej odplatnej zmluvy a ďalšej komunikácie. Bez ich poskytnutia prevádzkovateľ nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť
 4. d) prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

12.5 Zverejnenie údajov

 1. a) prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov, právnických a fyzických osôb nezverejňuje

12.6 Podmienky spracúvania

 1. a) prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 2. b) prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR
 3. c) prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

12.7 Práva a povinnosti dotknutej osoby

 1. a) zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
 2. b) dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa
 3. c) dotknutá osoba disponuje právami podľa § 28 až § 30 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ktorých ju prevádzkovateľ poučil

12.8 Poučenie o právach dotknutej osoby

 

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
 2. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 3. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 4. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 5. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 7. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 8. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 9. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 10. Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) ZoOOÚ možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 11. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
 12. a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 13. b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 pí d) ZoOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 14. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 pí d) ZoOOÚ na účely priameho marketingu.
 15. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZoOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 16. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 ZoOOÚ. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 17. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
 18. a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 19. b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 20. c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 21. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 22. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 23. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa ZoOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.
 24. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 ZoOOÚ vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
 25. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) ZoOOÚ vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 26. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa § 29 ods. 1 a 2 ZoOOÚ najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
 27. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 ZoOOÚ prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

 

12.9 Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov s poskytnutím a spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosti CSL s.r.o., so sídlom Antolská 3936/6, 851 07 Bratislava, IČO: 51484226 s ich poskytovaním tretej strane a to poštovému podniku alebo kuriérskej spoločnosti.

Zároveň prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

 

 1. VEREČNÉ USTANOVENIA

 

13.1 Právne vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami vznikajúce z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené, pokiaľ možno, najskôr zmierne. Pokiaľ nebude počas primeranej lehoty dosiahnuté zmierne riešenie, budú spory vyriešené pred príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. Predávajúci je oprávnený jednostranne a bez súhlasu kupujúceho zmeniť VOP. Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Zmenené VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené v čase platnosti predchádzajúcich VOP.

13.2 Spoločnosť je platcom DPH.